Denta-Med Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında

Randevu Talep Formu Aydınlatma Metni

Biz, Denta-Med Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (“DENTA-MED”) olarak, kişisel verilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Faaliyetlerimizi icra ederken, bünyemizde bulunan kişisel verilerinizi emanet olarak görüyor ve bir “Emanetçi” sorumluluğu ile gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak kişisel verilerinizi koruyoruz. 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, https://dentamed.com.tr/ internet sitesinin Online Randevu Bölümüne istinaden mesajınızı iletebilmek, randevu oluşturabilmek için bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz ile ilgili olarak, veri sorumlusu sıfatıyla DENTA-MED tarafından, sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

İşbu Aydınlatma Metni ile DENTA-MED’in kimliği (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a)

İşbu internet sitesi, DENTA-MED’e ait olup, tarafımızla paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile DENTA-MED nezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır. 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b)

İnternet sitesi kullanıcılarının bizimle iletişime geçmesine imkân tanınması, randevularınızın oluşturulması, randevu aldığınız takdirde sizinle iletişime geçilebilmesi, iş süreçlerinin yürütülmesi, merak ettiğiniz soruları yanıtlayarak sizlere yardımcı olunması, kimliğinizin teyit edilmesi, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi amacıyla ve bunu da mümkün olan en kolay şekilde sağlayabilmek amacıyla https://dentamed.com.tr/ alan adlı internet sitesinin Randevu Talep Formu Bölümünde iletilerinizi bizimle paylaşabileceğiniz bir alan oluşturduk. 

İşbu alanda size hitap edebilmemiz ve iletinize konu hususu araştırabilmemiz için adınızı-soyadınızı, sizinle irtibat kurabilmek ve/veya iletiniz hakkında size bilgi vermek ya da iletinize cevap verebilmek için e-posta adresinizi ve telefon numaranızı, randevu takibi yapabilmek için randevu tarihini, bulunmuş olduğunuz yere yakın konumda olan merkezimizi seçebilmeniz için lokasyon yerini, aciliyet durumunuzu  öğrenmek için öncelik bilginizi talep etmekte ve bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizi iletinizde belirttiğiniz amaç doğrultusunda işlemekteyiz. Yine size daha iyi yardımcı olabilmek, randevu taleplerinizi oluşturabilmek, iletinize en iyi cevabı verebilmek amacıyla iletinize konu hususu araştırabilir ve bu araştırmalarda elde ettiğimiz kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu bölümde ayrıca iletinizin detaylarını bizimle paylaşabilmeniz, randevu taleplerinizi bizlere iletebilmeniz amacıyla, notunuz alanı bulunmaktadır. Burada da bizimle paylaştığınız sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere yukarıda sayılan kişisel verileriniz, iletiniz doğrultusunda işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c)

Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetiminin sağlanması ve bu hizmetlerin kalitesinin artırılması, kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, tıbbi teşhis ve tedavi süreçlerinin en doğru şekilde gerçekleştirilmesi ve konsültasyon alınması amacıyla; Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri, Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumları ile, yine kişisel verileriniz hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temini amacıyla; bizden bağımsız ancak bize hizmet veren avukatlarımız, danışmanlarımız, sair çözüm ortaklarımızla ve arabulucularla, iletiniz kapsamında işlem yapabilmek amacıyla gerekli olması halinde ilgili 3. Kişilerle, özel sigorta şirketleriyle, vergi ve finans danışmanlarıyla ve resmi kurum ve kuruluşlarla, şikâyetinizin araştırabilmesi, olası sorularınıza cevap verilebilmesi için, gerekli olduğu ölçüde, iletinize konu ilgili bölümden sorumlu çalışma arkadaşlarımızla, bizimle gizlilik sözleşmesi çerçevesinde çalışan hizmet sağlayıcılarımız ile paylaşılabilecektir. 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç)

Burada bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebi ile ve ayrıca yine talebiniz mevcut ve/veya olası bir sözleşme ilişkisi ile ilgili ise “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması” hukuki sebebi ile ve yine talebiniz kapsamında yükümlülüklerimizin ifası ile ilgili ise “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine ve talebinize konu olabilecek “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebi ile mesajınızda takip edilmesi amacıyla sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla DENTA-MED tarafından işlenmektedir. 

Kişisel verileriniz, https://dentamed.com.tr/ alan adlı internet sitesinin Randevu Talep Formu Bölümünden paylaşılmanız suretiyle tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir. 

 1. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d) 

Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz: 

 1. a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 2. b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 3. c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

 1. d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme;
 2. e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 3. f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;
 4. g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve 

ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme. 

Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (Denta-Med Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi) iletebilir ve sizin için hazırladığımız KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirsiniz.